КФН публикува списък на измамните за инвеститорите сайтове

Със свое решение от 25.10.2018 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Взетото решение е на основание разпоредби от Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение №1002 – ИП е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.

Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка, съобщиха от Комисията.
За някои от тях вече Warning Trading вече е информирал своите читатели.

В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпват множество жалби, сигнали и запитвания, свързани с онлайн платформи за търговия с финансови инструменти, притежавани и/или оперирани от дружества, които не притежават издаден лиценз от КФН за предоставяне на инвестиционни услуги или извършване на инвестиционни дейности, както и за същите не са получавани уведомления за предоставяне на услуги в Република България по силата на свободата на предоставяне услуги в рамките на ЕС или чрез установяване на клон. Подадените в КФН жалби от физически лица (предимно чуждестранни граждани) съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез част от долупосочените интернет платформи:

1. https://ivoryoption.com/contact-us/
2. https://www.prestige.fm/terms/
3. https://client.midasglobe.com/
4. https://www.richmondfg.com/
5. https://www.binarybook.com/
6. https://option500.com/
7. www.trade-24.com
8. www.fxglory.com
9. https://www.optionstarsglobal.com/#/
10. https://esplanade-ms.com/en/
11. https://www.trade12.com/
12. http://traderxp.weebly.com/
13. https://brokerzunion.com/
14. https://www.plusoption.com/
15. http://affiliates.imperialoptions.com/en/
16. https://www.tiger-am.com/
17. https://ibrokers.trade/
18. http://ecoesfinance.com/
19. https://www.hbcbroker.com/
20. https://wisebanc.com/
21. https://pwrtrade.co/
22. https://www.binaryonline.com/
23. https://72option.com/
24. https://www.superbinary.com
25. https://roiteks.com/
26. www.simplefx.com
27. www.my.capitalmarketbanc.com
28. http://kbcapitals.com/
29. https://www.financikatrade.com/index
30. https://www.markets.online/
31. https://www.jafx.com/
32. https://www.btchomemining.com/
33. www.marketsdl.com
34. https://dinerolibre.com/
35. www.investingpro.com,[email protected]
36. https://www.littinvest.com/
37. www.chronofm.com
38. www.binatex.com
39. www.bealgo.com
40. www.fxleader.com
41. https://ashfordinvestments.com/
42. www.easytrade.biz
43. www.forexgrand.com
44. https://factory-ad.com
45. www.binaryuno.com

Съгласно чл. 281, ал. 1 от ЗПФИ (в сила от 16.02.2018 г.), с решение на Комисията, по предложение на заместник-председателя, се оповестяват интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България. С цел преустановяване на нарушенията на този закон, на интернет страницата на комисията се поддържа актуален списък на интернет страниците по изречение първо от чл. 281, ал. 1 от ЗПФИ. Решенията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които се отнасят тези решения, се смятат за уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници. Съгласно ал. 3, когато в тридневен срок от публикуването на решението по ал. 2 лицето не преустанови нарушението, за което е взето решението, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници от територията на Република България.
Във връзка с горното е извършена проверка от територията на Република България на интернет страниците, налични в „Списък с дружества, които не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България“, публикуван на сайта на КФН в раздел „Предупреждения за потребителите“. Проверката е извършена с цел да се установи дали чрез съответните интернет страници се предлагат инвестиционни услуги и дейности, както и дали същите са достъпни от територията на Република България. В резултат на проверката е изготвен списък, съдържащ достъпни от територията на Република България интернет страници, от съдържанието на които е видно, че чрез тях се предлагат инвестиционни услуги и дейности по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, както и компютърно-техническа справка със снимки на екрани на същите. В хода на извършените проверки се установява, че голяма част от собствениците на сайтовете са чуждестранни юридически лица, регистрирани и установени в офшорни зони, като под различна форма дадените интернет платформи правят аналогия с опериране, собственост, банкови сметки или друг белег от Република България. Същевременно е установено, че дружествата, собственици и/или управляващи цитираните интернет страниците, не притежават лиценз за предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество, издаден от КФН, нито за същите са получавани в КФН нотификации от друг национален компетентен орган на държава член за предоставяне на услуги на база единния европейски паспорт.

This article has been written by Lilia TENTENIEVA

Искате да оставите коментар?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter